Představujeme se

O NAŠÍ ŠKOLE

Základní škola rozvíjejícího se květu, Náměšť se nově otevírá pro žáky od  1.září 2020. 

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme 10 žáků do 1.-4. třídy . 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - I. a II. stupeň (od šk.roku 2020/2021) 

skupina věk 6-12, 12-15

Pro oba stupně ZŠ je připravujeme Montessori prostředí se škálou Montessori materiálů se zázemím i na zahradě, nedalekém hřišti a v blízké přírodě. Děti budou vedené Montessori průvodkyní (s diplomem AMI, která Montessori způsob praktikuje již 20 let), další průvodkyní s letitými zkušenostmi s Montessori pedagogikou , asistenkou pedagoga a dalšími učiteli odborných předmětů.

Již Maria Montessori před 100 lety zdůrazňovala důležitost smíšených věkových kategorií. Proto i naše ZŠ nabízí dětem možnost studia ve věkově smíšených třídách (6-12, 12-15), což je největší rozdíl od běžného vzdělávání.

Výhody smíšených Montessori tříd:

  • přirozené učení se od sebe navzájem - mladší žáci se učí od starších pozorováním jejich činností s pomůckami; starší motivují svojí činností mladší žáky k tomu, čeho by mohli mladší dosáhnout
  • kooperace - žáci si vzájemně pomáhají a hledají společně řešení, spolupracují na projektech a představují je ostatním žákům
  • individuální přístup v čase, tempu a vedení- každý žák pracuje svým tempem a má čas na práci s pomůckou či přípravě celého projektu; během vzdělávacích bloků jsou přítomni až 3 pedagogové, kteří žáky provádí vzděláváním
  • rodinný přístup - žáci se díky smíšenému kolektivu setkávají jak s vrstevníky, tak s mladšími či staršími spolužáky, což je podobné tomu, s čím se setkali v rodině; učí se tak přirozeným vzorcům rolí určitých členů komunity

Projekt celoživotního vzdělávání všech generací spolu s jeho aktivitou Školy rozvíjejícího se květu je založen na propojení vzdělávacích systémů Montessori, Vzdělávání v lidských hodnotách. Jedná se o nový přístup jak k jedinci tak i k práci v kolektivu. Jedinci se učí v psychologicky bezpečném prostředí, tedy beze strachu a bez stresu, takže jejich kognitivní procesy nejsou nijak blokovány. Z velké škály výběru pomůcek, které rozvíjejí vrozené dovednosti a schopnosti, si dítě vybírá na základě ukázky a doporučení odborného pedagoga ty, které odpovídají stupni jeho vývoje a jeho tzv. vnímavému období. To znamená, že se každý učí v danou chvíli to, co ho baví a tak vstřebává potřebné znalosti s radostí a zájmem. Výsledkem je bezproblémové chápání a vstřebání všech vědních i humanitních oborů v přirozeném sledu kognitivních kroků.

Projektová výuka zajišťuje zvýšený zájem dětí o předměty studia a jejich pochopení a vstřebání do hloubky. Témata projektové výuky souvisí úzce s praktickým životem člověka a od něj se odvíjejícím poznáváním světa, takže se děti učí skutečně věci, které budou potřebovat ve svém osobním životě a v jeho propojení se životem společnosti.

Náhled na všechny předměty a aspekty vzdělávání je obohacen o hlubší mravní hlediska. Všechny předměty budou v sobě zahrnovat ekologický a etický prvek. To přináší hlubší motivaci k poznávání a zároveň zvyšuje míru zodpovědnosti jedince za svůj vlastní život a život na této planetě.

Práce v kolektivu s přístupem Montessori v sobě zahrnuje prožitkové chápání a vstřebávání znalostí a přirozené rozvíjení dovedností. Základem práce ve skupinách je spolupráce a nesobectví. Kolektivní a skupinové řešení úkolů připravuje dítě na skutečný život v rodině, práci a společnosti. Součástí je skupinová psychoterapie, která odstraňuje překážky poznávání a vzdělávání. V případech vážnějších poznávacích dysfunkcí jako jsou dyslexie a dyskalkulie apod., je možnost i individuálních psychoterapeutických sezení.

Tento psychologicky hlubší a rozšířenější pohled na vzdělávací proces umožňuje dítěti vstřebávat informace a rozvíjet své schopnosti v bezpečném a harmonickém prostředí, což podporuje rozvoj jeho osobnosti. Kolektivní práce pak zajišťuje jeho bezbolestnou integraci do širšího společenského zařazení. Děti vyrůstající v prostředí Montessori a Vzdělávání v lidských hodnotách, a také za pomoci Tématické integrované výchovy, se vyznačují velkou měrou samostatnosti a schopnosti řešit problémy, vysokým sebevědomím, velkou škálou znalostí ale i praktických dovedností, vyrovnaností osobnosti a zodpovědným přístupem k životu.

Pomůcky a přístup Montessori

má výraznou inovaci v tom, že děti ovládají očekávané dovednosti a znalosti daleko dříve, než je tomu v klasických školách. Výsledkem je, že mohou buď prohlubovat svoje znalosti anebo nabývat nové v dalších volitelných předmětech.

Pomůcek k výuce (obzvlášť v ročnících I.stupně) je potřeba opravdu mnoho. Pokud máte finanční možnosti a chcete podpořit vzdělávání dětí, můžete se podílet na koupi některé/některých pomůcek. Více informací ZDE.

Tematická integrovaná výchova

zajišťuje, že není poznávání odtrženo od života. Vždy je brán zřetel na hlubší souvislosti poznávání a učení se pro skutečný život.

Vzdělávání v lidských hodnotách

zvyšuje míru sebeuvědomění člověka a úctu člověka k sobě, k druhým a k životu na této planetě. Škola Rozvíjejícího se Květu přináší tedy společnosti svým způsobem nové pojetí rodiče, učitele, dítěte, žáka. Jde o pojetí, které se vrací k přirozenosti člověka, k přirozenosti bytí a dává volný průběh rozvoji lidské osobnosti. Pokud tento projekt přinese očekávané výsledky, ve společnosti nastane také přirozenější klima a lidská společnost se stane otevřenější vůči změnám a odlišnostem. Člověk a společnost se pak chová kultivovaněji, se smyslem pro vznešenost bytí a tolerancí i láskou ke všem formám existence.

.


ředitelka školy, průvodkyně pro II.stupeň

PaedDr. Soňa Vlasáková

Prošla jsem mnoha typy škol. Učila na těch klasických i v alternativních. Mám dlouhodobou zkušenost s "učitelováním" v MŠ, všech ročnících ZŠ a SŠ, i s vedením bezpočtu volnočasových aktivit. Vím, že to jde. Dělat věci jinak. Tak jak to cítím celý život. Tak, jak mi několik skvělých učitelů i má osmnáctiletá dcera ukázali. Jsem průvodkyní žáků na jejich cestě. V procesu radostného objevování světa, vzdělávání se beze strachu a s respektem k individuálním potřebám. Z původní vize se stalo pevné přesvědčení, že se v každém z nás skrývá obrovský potenciál. Mám tu čest jej společně s dětmi postupně objevovat. V naší škole k tomu dostávám jasně daný velký prostor.


ředitelka vzdělávání, průvodkyně pro I.stupeň

Ing. Zuzana Berenika Préma

Má více než 15leté zkušenosti s metodou vzdělávání Montessori v ČR i v zahraničí. Je držitelkou dostupných osvědčení pro Montessori metodiku a lektorkou vzdělávacích kurzů a seminářů. Má tři děti a nejlépe je jí v přírodě.​ Je držitelkou Montessori AMI certifikátu pro věk 6 - 12, který je poprvé možno studovat v ČR.